Foundation Details

Details (Nederlands)

This page is intended for the Dutch audience only and serves to comply with Dutch law regarding charity organizations. The text is therefore written in the Dutch language. (For the English translation see below)

Stichting Ghost Diving – Informatie

Statutaire naam:Stichting Ghost Diving
Statutaire zetel:Gemeente Rotterdam, Nederland
RSIN:860963585
Kamer van koophandel:77299760

Bank gegevens

Rekeninghouder:Stichting Ghost Diving
IBAN:NL87 TRIO 07 88 90 20 91
BIC code:TRIONL2U

Contact gegevens

E-mail:contact@ghostdiving.org
Telefoon:+31 6 27 88 88 83

Bestuurssamenstelling

Voorzitter:Pascal van Erp
Secretaris:Fabrizio Tosoni
Penningmeester:Hens van Oeveren

Beleidsplan

The policy plan of Ghost Diving foundation: Policy Plan.

Beloningsbeleid

Stichting Ghost Diving werkt uitsluitend met vrijwilligers.

Doel

Het doel van deze stichting wordt tot in detail beschreven op deze website.

Activiteiten

Een verslag van uitgeoefende activiteiten: De activiteiten van Stichting Ghost Diving worden op deze website en onze Facebookpagina uitgebreid beschreven.

Financiële verantwoording

Alle inkomende fondsen worden aangewend om projecten te ondersteunen en/of uit te voeren. Voor meer informatie zie het jaarverslag (op aanvraag).

Doelstelling:

De stichting heeft als doel:

 • Het zichtbaar maken van de onderwater problematiek veroorzaakt door verloren vistuig en ander afval wereldwijd, onder meer door middel van beeldmateriaal
 • Het verwijderen van onderwaterafval, waaronder visnetten, vislijnen en visserstuigage door middel van vrijwillige duikteams
 • Het onderzoeken en in kaart brengen van lokale situaties
 • De advisering over duikveiligheid in relatie tot het verwijderen van onderwaterafval in het algemeen door middel van trainingen en instructies
 • Het inzetten voor recycling van de geborgen materialen
 • Het delen van kennis met andere organisaties op het gebied van ghost fishing en ghost diving
 • Het geven onderwijs, bijvoorbeeld door middel van presentaties
 • Het samenwerken met andere duik en sector gerelateerde organisaties
 • En het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn

Details (Nederlands)

This page is intended for the Dutch audience only and serves to comply with Dutch law regarding charity organizations. The text is therefore written in the Dutch language. (For the English translation see below)

Stichting Ghost Diving – Informatie
Statutaire naam: Stichting Ghost Diving
Statutaire zetel: Gemeente Rotterdam, Nederland
RSIN: 860963585
Kamer van koophandel: 77299760

 

Bankgegevens
Rekeninghouder: Stichting Ghost Diving
IBAN: NL87 TRIO 07 88 90 20 91
BIC code: TRIONL2U

 

Contact gegevens
E-mail: contact@ghostdiving.org
Telefoon: +31 6 27 88 88 83

 

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Pascal van Erp
Secretaris: Fabrizio Tosoni
Penningmeester: Hens van Oeveren

 

Beleidsplan
The policy plan of Ghost Diving foundation: Policy Plan.

 

Beloningsbeleid
Stichting Ghost Diving werkt uitsluitend met vrijwilligers

 

Doel
Het doel van deze stichting wordt tot in detail beschreven op deze website.

 

Activiteiten
Een verslag van uitgeoefende activiteiten: De activiteiten van Stichting Ghost Diving worden op deze website en onze Facebookpagina uitgebreid beschreven.

 

Financiële verantwoording
Alle inkomende fondsen worden aangewend om projecten te ondersteunen en/of uit te voeren. Voor meer informatie zie het jaarverslag (op aanvraag).

 

Doelstelling
De stichting heeft als doel:

 • Het zichtbaar maken van de onderwater problematiek veroorzaakt door verloren vistuig en ander afval wereldwijd, onder meer door middel van beeldmateriaal
 • Het verwijderen van onderwaterafval, waaronder visnetten, vislijnen en visserstuigage door middel van vrijwillige duikteams
 • Het onderzoeken en in kaart brengen van lokale situaties
 • De advisering over duikveiligheid in relatie tot het verwijderen van onderwaterafval in het algemeen door middel van trainingen en instructies
 • Het inzetten voor recycling van de geborgen materialen
 • Het delen van kennis met andere organisaties op het gebied van ghost fishing en ghost diving
 • Het geven onderwijs, bijvoorbeeld door middel van presentaties
 • Het samenwerken met andere duik en sector gerelateerde organisaties
 • En het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn

Details (English)

Ghost Diving Foundation – Information

Statutory name:Ghost Diving foundation
Registered office:Municipality of Rotterdam, The Netherlands
RSIN:860963585
Chamber of commerce:77299760

Bank details

Account holder:Stichting Ghost Diving
IBAN:NL87 TRIO 07 88 90 20 91
BIC code:TRIONL2U

Contact details

Emailcontact@ghostdiving.org
Phone+316 27 88 88 83

Board composition

Chairman:Pascal van Erp
Secretary:Fabrizio Tosoni
Treasurer:Hens van Oeveren

Policy plan

The policy plan of Ghost Diving foundation: Policy Plan.

Remuneration policy

The Ghost Diving foundation works exclusively with volunteers.

Goal

The goal of this foundation is explained in every detail on this website

Activity reports

The foundation activities are reported on this website and Facebook page.

Financial accountability

All incoming funds are used for supporting or carrying out projects. For more information ask for our annual report.

Mission statement:

Our Misson:

 • Making the underwater issues caused by lost fishing gear and other waste visible worldwide, including through visual material.
 • Removing underwater waste, such as fishing nets, lines, and gear, through voluntary dive teams. Investigating and mapping local situations.
 • Providing advice on dive safety related to underwater waste removal through training and instructions. Committing to recycling the recovered materials.
 • Sharing knowledge with other organizations in the field of ghost fishing and ghost diving.
 • Providing education, for example through presentations.
 • Collaborating with other diving and sector-related organizations.
 • And performing all related activities or those conducive to them.

Details (English)

Ghost Diving Foundation – Information
Statutory name: Ghost Diving foundation
Registered office: Municipality of Rotterdam, The Netherlands
RSIN: 860963585
Chamber of commerce: 77299760

 

Bank details
Account holder: Stichting Ghost Diving
IBAN: NL87 TRIO 07 88 90 20 91
BIC code: RIONL2U

 

Contact details
Email: contact@ghostdiving.org
Phone: +316 27 88 88 83

 

Board composition
Chairman: Pascal van Erp
Secretary: Fabrizio Tosoni
Treasurer: Hens van Oeveren

 

Policy plan
The policy plan of Ghost Diving foundation: Policy Plan.

 

Remuneration policy
The Ghost Diving foundation works exclusively with volunteers.

 

Goal
The goal of this foundation is explained in every detail on this website.

 

Activity reports
The foundation activities are reported on this website and Facebook page.

 

Financial accountability
All incoming funds are used for supporting or carrying out projects. For more information ask for our annual report.

 

Mission statement

Our Misson:

 • Making the underwater issues caused by lost fishing gear and other waste visible worldwide, including through visual material.
 • Removing underwater waste, such as fishing nets, lines, and gear, through voluntary dive teams. Investigating and mapping local situations.
 • Providing advice on dive safety related to underwater waste removal through training and instructions. Committing to recycling the recovered materials.
 • Sharing knowledge with other organizations in the field of ghost fishing and ghost diving.
 • Providing education, for example through presentations.
 • Collaborating with other diving and sector-related organizations.
 • And performing all related activities or those conducive to them.